Wiadomości

Wpływ wybranych czynników środowiskowych na śmiertelność zwierząt na drogach.

W związku z intensywnym rozwojem infrastruktury drogowej obserwowanym w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat kolizje drogowe ze zwierzętami stały się realnym zagrożeniem dla zachowania bioróżnorodności oraz dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji drogowej zależy od szeregu czynników związanych z parametrami dróg oraz ich otoczeniem jak np. obecnością wygrodzeń, krętością dróg, rodzajem siedlisk czy wreszcie cechami ekologicznymi występujących na danym terenie gatunków zwierząt.

Badania przeprowadzone przez zespół hiszpańskich naukowców wykazały odmienną śmiertelności poszczególnych gromad zwierząt w relacji do parametrów i otoczenia dróg oraz warunków klimatycznych. Eksperyment prowadzono na 10 odcinkach dróg o długości 3 km każdy w południowej Hiszpanii przez okres jednego roku. Najczęściej na drogach ginęły ssaki (45,7% przypadków), następnie ptaki (32,9%), gady (15%) oraz płazy (6,3%). Najczęstszą ofiarą spośród ssaków był królik Oryctolagus cuniculus, a wśród ptaków kos Turdus merula.

Wykazano związek między obecnością wygrodzeń a zwiększoną śmiertelnością zwierząt. Stwierdzono również dodatnią korelację między śmiertelnością ssaków, ptaków i gadów a temperaturą dnia. Krętość dróg nie miała wpływu na liczbę wykrytych kolizji. Więcej martwych zwierząt stwierdzano natomiast na odcinkach dróg przecinających mozaikę kilku siedlisk w porównaniu z odcinkami biegnącymi przez siedliska jednorodne.

Źródło: Arca-Rubio, J., Moreno-Rueda, G., & Ortega, Z. (2022). The distribution of vertebrate roadkill varies by season, surrounding environment and animal class.

Opracowanie: Karol Kustusch